Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Sheke Boyuan Hotel Beijing

Addr: 27 Wangfujing Street (Wangfujing Dajie)(27)
Tel: +86-10-65591155-2001  Fax: +86-10-65258206
click and print it with you